கண்ணன் பாட்டு – 22

-மகாகவி பாரதி

22. கண்ணன் – என் ஆண்டான்

புன்னாகவராளி – திஸ்ர ஏகதாளம்
ரசங்கள்: அற்புதம், கருணை

தஞ்ச முலகினில் எங்கணு மின்றித்
      தவித்துத் தடுமாறி,
பஞ்சைப் பறையன் அடிமை புகுந்தேன்,
      பார முனக் காண்டே!
      ஆண்டே! – பாரமுனக் காண்டே!       1

துன்பமும் நோயும் மிடிமையுந் தீர்த்துச்
      சுகமருளல் வேண்டும்;
அன்புடன் நின்புகழ் பாடிக்குதித்து நின்
      ஆணை வழி நடப்பேன்;
      ஆண்டே! – ஆணைவழி நடப்பேன்.       2

சேரி முழுதும் பறையடித் தேயருட்
      சீர்த்திகள் பாடிடுவேன்;
பேரிகை கொட்டித் திசைக ளதிரநின்
      பெயர் முழக்கிடுவேன்;
      ஆண்டே! – பெயர் முழக்கிடுவேன்.       3

பண்ணைப் பறையர் தங் கூட்டத்தி லேயிவன்
      பாக்கிய மோங்கி விட்டான்;
கண்ண னடிமை யிவனெனுங் கீர்த்தியில்
      காதலுற் றிங்கு வந்தேன்;
      ஆண்டே! – காதலுற் றிங்குவந்தேன்.       4

காடு கழனிகள் காத்திடுவேன், நின்றன்
      காலிகள் மேய்த்திடுவேன்;
பாடுபடச் சொல்லிப் பார்த்ததன் பின்னரென்
      பக்குவஞ் சொல்லாண்டே!
      ஆண்டே! – பக்குவஞ் சொல்லாண்டே!       5

தோட்டங்கள் கொத்திச் செடிவளர்க்கச் சொல்லிச்
      சோதனை போடாண்டே!
காட்டு மழைக்குறி தப்பிச் சொன்னா லெனைக்
      கட்டியடி யாண்டே!
      ஆண்டே! – கட்டியடி யாண்டே!       6

பெண்டு குழந்தைகள் கஞ்சி குடித்துப்
      பிழைத்திட வேண்டுமையே!
அண்டை யலுக்கென் னாலுப காரங்கள்
      ஆகிட வேண்டுமையே!
      உபகாரங்கள் – ஆகிட வேண்டுமையே!       7

மானத்தைக் காக்கவோர் நாலுமுழத்துணி
      வாங்கித் தரவேணும்!
தானத்துக்குச் சில வேட்டிகள் வாங்கித்
      தரவுங் கடனாண்டே!
      சில வேட்டி – தரவுங் கடனாண்டே.       8

ஒன்பது வாயிற் குடிலினைச் சுற்றி
      யொருசில பேய்கள் வந்தே
துன்பப் படுத்துது மந்திரஞ் செய்து
      தொலைத்திட வேண்டுமையே!
      பகையாவுந் – தொலைத்திட வேண்டுமையே!       9

பேயும் பிசாசுந் திருடரு மென்றன்
      பெயரினைக் கேட்டளவில்,
வாயுங் கையுங்கட்டி அஞ்சி நடக்க
      வழி செய்ய வேண்டுமையே!
      தொல்லைதீரும் – வழிசெய்ய வேண்டுமையே!       10

$$$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s