கண்ணன் பாட்டு- 15

-மகாகவி பாரதி

15. கண்ணன் – என் காந்தன்
வராளி – திஸ்ர ஏக தாளம்
சிருங்கார ரசம்

கனிகள் கொண்டுதரும் – கண்ணன்
      கற்கண்டு போலினிதாய்;
பனிசெய் சந்தனமும் – பின்னும்
      பல்வகை அத்தர்களும்,
குனியும் வாண்முகத்தான் – கண்ணன்
      குலவி நெற்றியிலே
இனிய பொட்டிடவே – வண்ணம்
      இயன்ற சவ்வாதும்.       1

கொண்டை முடிப்பதற்கே; – மணங்
      கூடு தயிலங்களும்,
வண்டு விழியினுக்கே – கண்ணன்
      மையுங் கொண்டுதரும்;
தண்டைப் பதங்களுக்கே – செம்மை
      சார்த்துசெம் பஞ்சுதரும்;
பெண்டிர் தமக்கெல்லாம் – கண்ணன்
      பேசருந் தெய்வமடீ!       2

குங்குமங் கொண்டுவரும் – கண்ணன்
      குழைத்து மார்பெழுத;
சங்கையி லாதபணம் – தந்தே
      தழுவி மையல் செய்யும்;
பங்கமொன் றில்லாமல் – முகம்
      பார்த்திருந் தாற்போதும்;
மங்கள மாகுமடீ! – பின்னோர்
      வருத்த மில்லையடி! .       3

$$$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s