கண்ணன் பாட்டு- 8

-மகாகவி பாரதி

8. கண்ணம்மா – என் குழந்தை

(பராசக்தியைக் குழந்தையாகக் கண்டு சொல்லிய பாட்டு)
(ராகம் – பைரவி, தாளம் – ரூபகம்)

ஸ ஸ ஸ – ஸா ஸா – பபப
      தநீத – பதப – பா
பபப -பதப – பமா – கரிஸா
      ரிகம – ரிகரி – ஸா
-என்ற ஸ்வர வரிசைகளை மாதிரியாக வைத்துக்கொண்டு
மனோவாபப்படி மாற்றி பாடுக.

சின்னஞ் சிறு கிளியே, – கண்ணம்மா!
      செல்வக் களஞ்சியமே!
என்னைக் கலி தீர்த்தே – உலகில்
      ஏற்றம் புரிய வந்தாய்!       1

பிள்ளைக் கனியமுதே – கண்ணம்மா
      பேசும்பொற் சித்திரமே!
அள்ளி யணைத்திடவே – என் முன்னே
      ஆடி வருந் தேனே!       2

ஓடி வருகையிலே – கண்ணம்மா!
      உள்ளங் குளிரு தடீ!
ஆடித்திரிதல் கண்டால் – உன்னைப்போய்
      ஆவி தழுவு தடீ!       3

உச்சி தனை முகந்தால் – கருவம்
      ஓங்கி வளரு தடீ!
மெச்சி யுனை யூரார் – புகழ்ந்தால்
      மேனி சிலிர்க்குதடீ!       4

கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் – உள்ளந்தான்
      கள்வெறி கொள்ளு தடீ!
உன்னைத் தழுவிடிலோ – கண்ணம்மா!
      உன்மத்த மாகுதடீ!       5

சற்றுன் முகஞ் சிவந்தால் – மனது
      சஞ்சல மாகு தடீ!
நெற்றி சுருங்கக் கண்டால் – எனக்கு
      நெஞ்சம் பதைக்கு தடீ!       6

உன்கண்ணில் நீர்வழிந்தால் – என்நெஞ்சில்
      உதிரம் கொட்டு தடீ!
என்கண்ணிற் பாவையன்றோ? – கண்ணம்மா!
      என்னுயிர் நின்ன தன்றோ?       7

சொல்லு மழலையிலே – கண்ணம்மா!
      துன்பங்கள் தீர்த்திடு வாய்;
முல்லைச் சிரிப்பாலே – எனது
      மூர்க்கந் தவிர்த்திடு வாய்.       8

இன்பக் கதைகளெல்லாம் – உன்னைப்போல்
      ஏடுகள் சொல்வ துண்டோ ?
அன்பு தருவதிலே – உனைநேர்
      ஆகுமோர் தெய்வ முண்டோ ?       9

மார்பில் அணிவதற்கே – உன்னைப்போல்
      வைர மணிக ளுண்டோ ?
சீர்பெற்று வாழ்வதற்கே – உன்னைப்போல்
      செல்வம் பிறிது முண்டோ ?       10

$$$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s