கண்ணன் பாட்டு- 5

-மகாகவி பாரதி

5. கண்ணன் என் அரசன்


பகைமை முற்றி முதிர்ந்திடு மட்டிலும்
      பார்த்திருப்ப தல்லா லொன்றுஞ் செய்திடான்;
நகைபுரிந்து பொறுத்துப் பொறுத்தையோ
      நாட்கள் மாதங்கள் ஆண்டுகள் போக்குவான்.       1

கண்ணன் வென்று பகைமை யழிந்துநாம்
      கண்ணிற் காண்ப தரிதெனத் தோன்றுமே;
எண்ணமிட் டெண்ண மிட்டுச் சலித்துநாம்
      இழந்த நாட்கள் யுகமெனப் போகுமே .       2

படைகள் சேர்த்தல் பரிசனம் சேர்த்திடல்
      பணமுண் டாக்கல் எதுவும் புரிந்திடான்;
‘இடையன், வீரமி லாதவன், அஞ்சினோன்’
      என்றவர் சொல்லும் ஏச்சிற்கு நாணிலான்.       3

கொல்லப் பூத மனுப்பிடு மாமனே
      கோலு யர்த்துல காண்டு களித்திட,
முல்லை மென்னகை மாதர்க்கும் பாட்டிற்கும்
      மோக முற்றுப் பொழுதுகள் போக்குவான்.       4

வான நீர்க்கு வருந்தும் பயிரென
      மாந்தர் மற்றிவண் போர்க்குத் தவிக்கவும்,
தானம் கீர்த்தனை தாளங்கள் கூத்துக்கள்
      தனிமை வேய்ங்குழல் என்றிவை போற்றுவான்.       5

காலினைக் கையினால் பற்றிக்கொண்டு நாம்
      கதியெமக் கொன்று காட்டுவை யென்றிட்டால்
நாலி லொன்று பலித்திடுங் காணென்பான்;
      நாமச் சொல்லின் பொருளெங் குணர்வதே?       6

நாம வன்வலி நம்பியி ருக்கவும்,
      நாண மின்றிப் பதுங்கி வளருவான்;
தீமை தன்னை விலக்கவுஞ் செய்குவான்;
      சிறுமை கொண்டொழித் தோடவுஞ் செய்குவான்.       7

தந்தி ரங்கள் பயிலவுஞ் செய்குவான்;
      சவுரி யங்கள் பழகவுஞ் செய்குவான்;
மந்தி ரத்திற னும்பல காட்டுவான்;
      வலிமை யின்றிச் சிறுமையில் வாழ்வான்.       8

காலம் வந்துகை கூடுமப் போதிலோர்
      கணத்தி லேடதி தாக விளங்குவான்;
ஆல கால விடத்தினைப் போலவே,
      அகில முற்றும் அசைந்திடச் சீறுவான்.       9

வேரும் வேரடி மண்ணு மிலாமலே
      வெந்து போகப் பகைமை பொசுக்குவான்;
பாரும் வானமும் ஆயிர மாண்டுகள்
      பட்ட துன்பங்கள் கணத்திடை மாற்றுவான்.       10

சக்கரத்தை யெடுப்ப தொருகணம்;
      தருமம் பாரில் தழைத்தல் மறுகணம்;
இக்க ணத்தில் இடைக்கண மொன்றுண்டோ?
      இதனுள் ளேபகை மாய்த்திட வல்லன்காண்!       11

கண்ண னெங்கள் அரசன் புகழினைக்
      கவிதை கொண்டெந்தக் காலமும் போற்றுவேன்;
திண்ணை வாயில் பெருக்கவந் தேனெனைத்
      தேசம் போற்றத்தன் மந்திரி யாக்கினான்.       12

நித்தச் சோற்றினுக் கேவல் செயவந்தேன்;
      நிகரி லாப்பெருஞ் செல்வம் உதவினான்.
வித்தை நன்குகல் லாதவன் என்னுள்ளே
      வேத நுட்பம் விளங்கிடச் செய்திட்டான்.       13

கண்ண னெம்பெரு மானருள் வாழ்கவே!
      கலிய ழிந்து புவித்தலம் வாழ்கவே!
அண்ண லின்னருள் வாடி ய நாடுதான்
      அவலம் நீங்கிப் புகழில் உயர்கவே!       14

$$$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s