பாரதியின் ஞானப்பாடல் – 16

மகாகவி பாரதி

ஞானப் பாடல்கள்

16. அம்மாக்கண்ணு பாட்டு

1. ”பூட்டைத் திறப்பது கையாலே-நல்ல
      மனந் திறப்பது மதியாலே”
பாட்டைத் திறப்பது பண்ணாலே-இன்ப
      வீட்டைத் திறப்பது பெண்ணாலே.

2. ஏட்டைத் துடைப்பது கையாலே-மன
      வீட்டைத் துடைப்பது மெய்யாலே;
வேட்டை யடிப்பது வில்லாலே-அன்புக்
      கோட்டை பிடிப்பது சொல்லாலே.

3. காற்றை யடைப்பது மனதாலே-இந்தக்
      காயத்தைக் காப்பது செய்கையாலே,
சோற்றைப் புசிப்பது வாயாலே-உயிர்
      துணி வுறுவது தாயாலே.

$$$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s