காற்றிடைச் சாளரம் – 9

-கவிஞர் ஸ்ரீ.பக்தவ்தசலம்

பொன்னும்,கல்லும்
மண்ணில் கலந்துரையாடின.

கொஞ்சம் பொறு …
கடவுளைத்தழுவும் அணியாவேன்
என்றது பொன்.

அப்போது பார் …
கடவுளே நானாவேன்
என்றது கல்.

மௌனமாய் சற்றே
இளகியது மண்-
விதைபிளந்து எழுந்துவரும்
உயிர்ப்பச்சைக்கு வழி தந்து.

$$$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s