பாரதியின் ஞானப்பாடல்- 10

-மகாகவி பாரதி

இக்கவிதை நாத்திகக் கவிதை போல தோற்ற மயக்கம் தருவது; உண்மையில் வேதாந்தத்தின் தெள்ளிய விளக்கமாக அமைந்த அரும்பெரும் கவிதை இது. அறிவே தெய்வம் என்பது, பிரம்மவாதிகளின் கொள்கை. அது ஈசனை விலக்கவில்லை; ஞான வடிவானாவன் ஈசன் என்கிறது...

ஞானப் பாடல்கள்

10. அறிவே தெய்வம்
கண்ணிகள்

ஆயிரந் தெய்வங்கள் உண்டென்று தேடி
      அலையும் அறிவிலிகாள்!-பல்
லாயிரம் வேதம் அறிவொன்றே தெய்வமுண்
      டாமெனல் கேளீரோ?       1

மாடனைக் காடனை வேடனைப் போற்றி
      மயங்கும் மதியிலிகாள்!-எத
னூடும்நின் றோங்கும் அறிவொன்றே தெய்வமென்
      றோதி யறியிரோ?       2

சுத்த அறிவே சிவமென்று கூறுஞ்
      சுருதிகள் கேளீரோ?-பல
பித்த மதங்களி லேதடு மாறிப்
      பெருமை யழிவீரோ?       3

வேடம்பல் கோடியொர் உண்மைக் குளவென்று
      வேதம் புகன்றிடுமே-ஆங்கோர்
வேடத்தை நீருண்மை யென்றுகொள் வீரென்றவ்
      வேத மறியாதே.       4

நாமம்பல் கோடியொர் உண்மைக் குளவென்று
      நான்மறை கூறிடுமே-ஆங்கோர்
நாமத்தை நீருண்மை யென்று கொள் வீரென்றந்
      நான்மறை கண்டிலதே.       5

போந்த நிலைகள் பலவும் பராசக்தி
      பூணு நிலையாமே-உப
சாந்த நிலையே வேதாந்த நிலையென்று
      சான்றவர் கண்டனரே.       6

கவலை துறந்திங்கு வாழ்வது வீடென்று
      காட்டும் மறைகளெலாம்-நீவிர்
அவலை நினைந்துமி மெல்லுதல் போலிங்கு
      அவங்கள் புரிவீரோ?       7

உள்ள தனைத்திலும் உள்ளொளி யாகி
      ஒளிர்ந்திடும் ஆன்மாவே-இங்கு,
கொள்ளற் கரிய பிரமமென் றேமறை
      கூவுதல் கேளீரோ?       8

மெள்ளப் பலதெய்வம் கூட்டி வளர்த்து
      வெறுங் கதைகள் சேர்த்துப்-பல
கள்ள மதங்கள் பரப்புதற் கோர்மறை
      காட்டவும் வல்லீரோ?       9

ஒன்று பிரம முளதுண்மை யஃதுன்
      உணர்வெனும் வேதமெலாம்-என்றும்
ஒன்று பிரம முள துண்மை யஃதுன்
      உணர்வெனக் கொள்வாயே.       10

$$$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s