ஆறு துணை

-மகாகவி பாரதி

பக்திப் பாடல்கள்

65. ஆறு துணை

ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் – பரா சக்தி
ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம்.
ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி – ஓம் சக்தி
ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம்.

1. கணபதி ராயன் – அவனிரு
      காலைப் பிடித் திடுவோம்;
குண முயர்ந் திடவே – விடுதலை
      கூடி மகிழ்ந் திடவே.

(ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம்)

2. சொல்லுக் கடங்காவே – பரா சக்தி
      சூரத் தனங்க ளெல்லாம்;
வல்லமை தந்திடுவாள் – பரா சக்தி
      வாழி யென்றே துதிப்போம்.

(ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம்)

3. வெற்றி வடிவேலன் – அவனுடை
      வீரத்தினைப் புகழ்வோம்,
சுற்றி நில்லாதே போ! – பகையே!
      துள்ளி வருகுது வேல்.

(ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம்)

4. தாமரைப் பூவினிலே – சுருதியைத்
      தனியிருந் துரைப்பாள்
பூமணித் தாளினையே கண்ணி லொற்றிப்
      புண்ணிய மெய்திடுவோம்.

(ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம்)

5. பாம்புத் தலைமேலே – நடஞ் செயும்
      பாதத்தினைப் புகழ்வோம்;
மாம்பழ வாயினிலே – குழலிசை
      வண்மை புகழ்ந்திடு வோம்.

(ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம்)

6. செல்வத் திருமகளைத் – திடங்கொண்டு
      சிந்தனை செய்திடுவோம்;
செல்வ மெல்லாந் தருவாள் – நம தொளி
      திக்க னைத்தும் பரவும் ஓம் சக்தி.

(ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம்)

$$$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s