சக்திக்கு ஆத்ம சமர்ப்பணம்

-மகாகவி பாரதி

பக்திப் பாடல்கள்

24. சக்திக்கு ஆத்ம சமர்ப்பணம்

ராகம் – பூபாளம்; தாளம் – சதுஸ்ர ஏகம்

கையைச்,

சக்தி தனக்கே கருவி யாக்கு – அது
சாதனைகள் யாவினையுங் கூடும் – கையைச்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – அது
சக்தியுற்றுக் கல்லினையுஞ் சாடும். 1

கண்ணைச்,

சக்தி தனக்கே கருவி யாக்கு – அது
சக்தி வழியதனைக் காணும் – கண்ணைச்
சக்தி தனக்கே கருவி யாக்கு – அது
சத்தியமும் நல்லருளும் பூணும். 2

செவி,

சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – சிவ
சக்தி சொலும் மொழியது கேட்கும் – செவி
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – அது
சக்திதிருப் பாடலினை வேட்கும். 3

வாய்,

சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – சிவ
சக்தி புகழினையது முழங்கும் – வாய்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – அது
சக்தி நெறி யாவினையும் வழங்கும். 4

சிவ,

சக்திதனை நாசி நித்தம் முகரும் – அதச்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – சிவ
சக்தி திருச் சுவையினை நுகரும் – சிவ
சக்தி தாக்கே எமது நாக்கு. 5

மெய்யைச்,

சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – சிவ
சக்தி தருந் திறனதி லேறும் – மெய்யைச்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – அது
சாதலற்ற வழியினைத் தேறும். 6

கண்டம்,

சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – அது
சந்ததமும் நல்லமுதைப் பாடும் – கண்டம்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – அது
சக்தியுடன் என்றும் உறவாடும். 7

தோள்,

சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – அது
தாரணியும் மேலுலகுந் தாங்கும் – தோள்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – அது
சக்தி பெற்று மேருவென ஓங்கும். 8

நெஞ்சம்,

சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – அது
சக்தியுற நித்தம் விரிவாகும் – நெஞ்சம்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – அதைத்
தாக்க வரும் வாளொதுங்கிப் போகும். 9

சிவ,

சக்தி தனக்கே எமது வயிறு – அது
சாம்பரையும் நல்லவுண வாக்கும் – சிவ
சக்தி தனக்கே எமது வயிறு – அது
சக்தி பெற உடலினைக் காக்கும். 10

இடை,

சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – நல்ல
சக்தியுள்ள சந்ததிகள் தோன்றும் – இடை
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – நின்றன்
சாதிமுற்றும் நல்லறத்தில் ஊன்றும். 11

கால்,

சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – அது
சாடியெழு கடலையுந் தாவும் – கால்
சக்தி தனக்கே கருவி யாக்கு – அது
சஞ்சலமில் லாமலெங்கும் மேவும். 12

மனம்,

சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – அது
சஞ்சலங்கள் தீர்ந்தொருமை கூடும் – மனம்
சக்தி தனக்கே கருவி யாக்கு – அதில்
சாத்துவீகத் தன்மையினைச் சூடும். 13

மனம்,

சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – அது
சக்தியற்ற சிந்தனைகள் தீரும் – மனம்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – அதில்
சாரும் நல்ல உறுதியும் சீரும். 14

மனம்,

சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – அது
சக்தி சக்தி சக்தியென்று பேசும் – மனம்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – அதில்
சார்ந்திருக்கும் நல்லுறவும் தேசும். 15

மனம்,

சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – அது
சக்தி நுட்பம் யாவினையும் நாடும் – மனம்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – அது
சக்தி சக்தி யென்று குதித் தாடும். 16

மனம்,

சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – அது
சக்தியினை எத்திசையும் சேர்க்கும் – மனம்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – அது
தான் விரும்பில் மாமலையைப் பேர்க்கும். 17

மனம்,

சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – அது
சந்ததமும் சக்திதனைச் சூழும் – மனம்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – அதில்
சாவுபெறும் தீவினையும் ஊழும். 18

மனம்,

சக்தி தனக்கே உரிமையாக்கு – எதைத்
தான் விரும்பி னாலும்வந்து சாரும் – மனம்
சக்தி தனக்கே உரிமையாக்கு – உடல்
தன்னிலுயர் சக்திவந்து சேரும். 19

மனம்,

சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – இந்தத்
தாரணியில் நூறுவய தாகும் – மனம்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – உன்னைச்
சாரவந்த நோயழிந்து போகும். 20

மனம்,

சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – தோள்
சக்தி பெற்றுநல்ல தொழில்செய்யும் – மனம்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – எங்கும்
சக்தியருள் மாரிவந்து பெய்யும். 21

மனம்,

சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – சிவ
சக்தி நடையாவும் நன்கு பழகும் – மனம்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – முகம்
சார்ந்திருக்கும் நல்லருளும் அழகும். 22

மனம்,

சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – உயர்
சாத்திரங்கள் யாவும் நன்குதெரியும் – மனம்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு – நல்ல
சத்திய விளக்கு நித்தம் எரியும். 23

சித்தம்,

சக்தி தனக்கே உரிமையாக்கு – நல்ல
தாளவகை சந்தவகை காட்டும் – சித்தம்
சக்தி தனக்கே உரிமையாக்கு – அதில்
சாரும் நல்ல வார்த்தைகளும் பாட்டும். 24

சித்தம்,

சக்தி தனக்கே உரிமை யாக்கு – அறு
சக்தியை யெல்லோர்க்கு முணர் வுறுத்தும் – சித்தம்
சக்தி தனக்கே உரிமை யாக்கு- அது
சக்திபுகழ் திக்கனைத்தும் நிறுத்தும். 25

மனம்,

சக்தி தனக்கே உரிமையாக்கு – அது
சக்தி சக்தி என்று குழலூதும் – சித்தம்
சக்தி தனக்கே உரிமையாக்கு – அதில்
சார்வதில்லை அச்சமுடன் சூதும். 26

சித்தம்,

சக்தி தனக்கே உரிமையாக்கு – அது
சக்தி யென்று வீணைதனில் பேசும் – சித்தம்
சக்தி தனக்கே உரிமையாக்கு – அது
சக்திபரி மளமிங்கு வீசும். 27

சித்தம்,

சக்தி தனக்கே உரிமையாக்கு – அது
சக்தி யென்று தாளமிட்டு முழக்கும் – சித்தம்
சக்தி தனக்கே உரிமையாக்கு – அது
சஞ்சலங்கள் யாவினையும் அழிக்கும். 28

சித்தம்,

சக்தி தனக்கே உரிமையாக்கு – அது
சக்திவந்து கோட்டை கட்டி வாழும் – சித்தம்
சக்தி தனக்கே உரிமையாக்கு – அது
சக்தியருட் சித்திரத்தில் ஆழும். 29

மதி,

சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு – அது
சங்கடங்கள் யாவினையும் உடைக்கும் – மதி
சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு – அங்கு
சத்தியமும் நல்லறமும் கிடைக்கும். 30

மதி,

சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு – அது
சாரவருந் தீமைகளை விலக்கும் – மதி
சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு – அது
சஞ்சலப் பிசாசுகளைக் கலக்கும். 31

மதி,

சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு – அது
சக்தி செய்யும் விந்தைகளைத் தேடும் – மதி
சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு – அது
சக்தியுறை விடங்களை நாடும். 32

மதி,

சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு – அது
தர்க்கமெனுங் காட்டிலச்சம் நீக்கும் – மதி
சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு – அதில்
தள்ளிவிடும் பொய்ந்நெறியும் தீங்கும். 33

மதி,

சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு – அதில்
சஞ்சலத்தின் தீயவிருள் விலகும் – மதி
சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு – அதில்
சக்தியொளி நித்தமுநின் றிலகும். 34

மதி,

சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு – அதில்
சார்வதில்லை ஐயமெனும் பாம்பு – மதி
சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு – அதில்
தான் முளைக்கும் முக்திவிதைக் காம்பு. 35

மதி,

சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு – அது
தாரணியில் அன்புநிலை நாட்டும் – மதி
சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு – அது
சர்வசிவ சக்தியினைக் காட்டும். 36

மதி,

சக்தி தனக்கே அடிமையாக்கு – அது
சக்திதிரு வருளினைச் சேர்க்கும் – மதி
சக்தி தனக்கே அடிமையாக்கு – அது
தாமதப் பொய்த் தீமைகளைப் பேர்க்கும். 37

மதி,

சக்தி தனக்கே அடிமையாக்கு – அது
சத்தியத்தின் வெல்கொடியை நாட்டும் – மதி
சக்தி தனக்கே அடிமையாக்கு – அது
தாக்கவரும் பொய்ப்புலியை ஓட்டும். 38

மதி,

சக்தி தனக்கே அடிமையாக்கு – அது
சத்தியநல் லிரவியைக் காட்டும் – மதி
சக்தி தனக்கே அடிமையாக்கு – அதில்
சாரவரும் புயல்களை வாட்டும். 39

மதி,

சக்தி தனக்கே அடிமையாக்கு – அது
சக்திவிர தத்தை யென்றும் பூணும் – மதி
சக்தி விரதத்தை யென்றுங் காத்தால் – சிவ
சக்திதரும் இன்பமும்நல் லூணும். 40

மதி,

சக்தி தனக்கே அடிமையாக்கு – தெளி
தந்தமுதம் பொய்கையென ஒளிரும் – மதி
சக்தி தனக்கே அடிமையாக்கு – அது
சந்ததமும் இன்பமுற மிளிரும். 41

அகம்,

சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு – அது
தன்னையொரு சக்தியென்று தேரும் – அகம்
சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு – அது
தாமதமும் ஆணவமும் தீரும். 42

அகம்,

சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு – அது
தன்னையவள் கோயிலென்று காணும் – அகம்
சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு – அது
தன்னை யெண்ணித் துன்பமுற நாணும். 43

அகம்,

சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு – அது
சக்தியெனும் கடலிலோர் திவலை – அகம்
சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு – சிவ
சக்தி யுண்டு நமக்கில்லை கவலை. 44

அகம்,

சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு – அதில்
சக்திசிவ நாதநித்தம் ஒலிக்கும் – அகம்
சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு – அது
சக்தி திரு மேனியொளி ஜ்வலிக்கும். 45

சிவ,

சக்தி என்றும் வாழி என்று பாடு – சிவ
சக்திசக்தி யென்று குதித் தாடு – சிவ
சக்தி என்றும் வாழி என்று பாடு – சிவ
சக்திசக்தி என்றுவிளை யாடு. 46

$$$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s