பாப்பாப் பாட்டு

-மகாகவி பாரதி

பல்வகைப் பாடல்கள்

2. பாப்பாப் பாட்டு.

ஓடி விளையாடு பாப்பா! – நீ
      ஓய்ந்திருக்க லாகாது பாப்பா!
கூடிவிளையாடு பாப்பா! – ஒரு
      குழந்தையை வையாதே பாப்பா!.       1

சின்னஞ் சிறுகுருவி போலே – நீ
      திரிந்து பறந்துவா பாப்பா!
வன்னப் பறவைகளைக் கண்டு – நீ
      மனதில் மகிழ்ச்சிகொள்ளு பாப்பா!       2

கொத்தித் திரியுமந்தக் கோழி – அதைக்
      கூட்டி விளையாடு பாப்பா!
எத்தித் திருடுமந்தக் காக்காய் – அதற்கு
      இரக்கப் படவேணும் பாப்பா!       3

பாலைப் பொழிந்து தரும், பாப்பா! – அந்தப்
      பசுமிக நல்லதடி பாப்பா!
வாலைக் குழைத்துவரும் நாய்தான் – அது
      மனிதர்க்குத் தோழனடி பாப்பா!       4

வண்டி இழுக்கும் நல்ல குதிரை, – நெல்லு
      வயலில் உழுதுவரும் மாடு,
அண்டிப் பிழைக்கும் நம்மை ஆடு, – இவை
      ஆதரிக்க வேணுமடி பாப்பா!       5

காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு – பின்பு
      கனிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு
மாலை முழுதும் விளையாட்டு – என்று
      வழக்கப் படுத்திக்கொள்ளு பாப்பா!       6

பொய்சொல்லக் கூடாது பாப்பா! – என்றும்
      புறஞ்சொல்ல லாகாது பாப்பா!
தெய்வம் நமக்குத்துணை பாப்பா! – ஒரு
      தீங்குவர மாட்டாது பாப்பா!       7

பாதகஞ் செய்பவரைக் கண்டால் – நாம்
      பயங்கொள்ள லாகாது பாப்பா!
மோதி மிதித்துவிடு பாப்பா! – அவர்
      முகத்தில் உமிழ்ந்துவிடு பாப்பா!       8

துன்பம் நெருங்கிவந்த போதும் – நாம்
      சோர்ந்துவிட லாகாது பாப்பா!
அன்பு மிகுந்த தெய்வ முண்டு – துன்பம்
      அத்தனையும் போக்கிவிடும் பாப்பா!       9

சோம்பல் மிகக்கெடுதி பாப்பா! – தாய்
      சொன்ன சொல்லைத் தட்டாதே பாப்பா!
தேம்பி யழுங்குழந்தை நொண்டி – நீ
      திடங்கொண்டு போராடு பாப்பா!       10

தமிழ்த்திரு நாடு தன்னைப் பெற்ற – எங்கள்
      தாயென்று கும்பிடடி பாப்பா!
அமிழ்தில் இனியதடி பாப்பா! – நம்
      ஆன்றோர்கள் தேசமடி பாப்பா!       11

சொல்லில் உயர்வுதமிழ்ச் சொல்லே – அதைத்
      தொழுது படித்திடடி பாப்பா!
செல்வம் நிறைந்த ஹிந்துஸ் தானம் – அதைத்
      தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா!       12

வடக்கில் இமயமலை பாப்பா! – தெற்கில்
      வாழும் குமரிமுனை பாப்பா!
கிடக்கும் பெரிய கடல் கண்டாய் – இதன்
      கிழக்கிலும் மேற்கிலும் பாப்பா!       13

வேத முடையதிந்த நாடு – நல்ல
      வீரர் பிறந்த திந்த நாடு
சேதமில் லாதஹிந்துஸ் தானம் – இதைத்
      தெய்வமென்று கும்பிடடி பாப்பா!       14

சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா! – குலத்
      தாழ்ச்சி உயர்ச்சி சொல்லல் பாவம்!
நீதி,உயர்ந்தமதி,கல்வி – அன்பு
      நிறைய உடையவர்கள் மேலோர்.       15

உயிர்க ளிடத்தில் அன்பு வேணும் – தெய்வம்
      உண்மையென்று தானறிதல் வேணும்
வயிர முடைய நெஞ்சு வேணும் – இது
      வாழும் முறைமையடி பாப்பா!       16

$$$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s