பாரதியின் ஞானப்பாடல்- 7

-மகாகவி பாரதி

யமபயமே அச்சங்களில் முதன்மையானது. அதனையே எள்ளி நகையாடும் கவிதை இது. மரண அச்சம் அற்றவர்களுக்கே விடுதலை சித்தியாகிறது. எனவேதான் நாட்டின் விடுதலையை நாடிய பாரதி காலனை இக்கவிதையில் மிரட்டுகிறார்…

ஞானப் பாடல்கள்

7. காலனுக்கு உரைத்தல்
ராகம் – சக்கரவாகம்; தாளம்-ஆதி

பல்லவி

காலா! உனை நான் சிறு புல்லென மதிக்கிறேன்; என்றன்
காலருகே வாடா! சற்றே உனை மிதிக்கிறேன்-அட

(காலா)

சரணங்கள்

1. வேலாயுத விருதினை மனதிற் பதிக்கிறேன்; என்றன்
      வேதாந்த முரைத்த ஞானியர் தமை யெண்ணித் துதிக்கிறேன்-ஆதி
மூலா வென்று கதறிய யானையைக் காக்கவே-நின்றன்
      முதலைக்கு நேர்ந்ததை மறந்தாயோ கெட்ட, மூடனே?அட

(காலா)

2. ஆலாலமுண்டவனடி சரணென்ற மார்க்கண்டன்-தன
      தாவி கவரப்போய் நீ பட்ட பாட்டினை யறிகுவேன்-இங்கு
நாலாயிரம் காதம் விட்டகல்!உனைவிதிக்கிறேன்-ஹரி
      நாராயண னாகநின் முன்னே உதிக்கிறேன்-அட

(காலா)

$$$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s