காற்றிடைச் சாளரம் – 5

-கவிஞர் ஸ்ரீ. பக்தவத்சலம்

.

வஸ்திரம் போல மனது. 

.

நழுவிக் கொள்கிறது …

அவ்வப்போது மறைக்கணும்.

.

மறைத்துக்கொள்கிறது….

அவ்வப்போது விலக்கணும். 

.

அழுக்காகிவிடுகிறது…

அவ்வப்போது வெளுக்கணும். 

.

கிழிந்துவிடுகிறது ….

அவ்வப்போது தைக்கணும்.

.

சாயம் போய்விடுகிறது …..

அவ்வப்போது மாற்றணும். 

.

சனியன் ….

கழற்றியெறிந்து 

நிர்வாணமாகும்வரை 

நிம்மதியில்லை பார்.

$$$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s