பாரதி புதினங்களும் கதைகளும்

புதினங்கள்:

 1. ஆறில் ஒரு பங்கு
 2. சந்திரிகையின் கதை
 3. ஞானரதம் (1- 8)
 4. ஞானரதம் (9 -11)
 5. சின்னச் சங்கரன் கதை
 6. நவதந்திரக் கதைகள்
 7. துளஸீ பாயி என்ற ரஜபுத்ர கன்னிகையின் சரித்திரம்
 8. ஸ்வர்ண குமாரி

$$$

கதைகள்:

 1. The Fox with the Golden Tail (English ShortStory )
 2. காக்காய்ப் பார்லிமெண்ட்
 3. சில வேடிக்கைக் கதைகள்
 4. வைசாக்தன் என்ற பண்டாரத்தின் கதை
 5. சிறுகதை
 6. அந்தரடிச்சான் ஸாஹிப் கதை
 7. கிளிக் கதை
 8. தேவ விகடம்
 9. இருள்
 10. குதிரைக் கொம்பு
 11. அர்ஜுன சந்தேகம்
 12. அபயம்
 13. மழை
 14. பிங்கள வருஷம்
 15. பிழைத்தோம்
 16. புதிய கோணங்கி
 17. கடல்
 18. கடற்கரையாண்டி
 19. செய்கை
 20. சும்மா
 21. வண்ணான் தொழில்