பாரதி ஆங்கிலப் படைப்புகள்

  1. NAMMALWAR (Arya -15.07.1915)
  2. Andal: The Vaisnava poetess (New India – 15.05.1915)
  3. The Fox with the Golden Tail (1914)